E-Office หนังสือราชการออนไลน์
@ The Secondary Educational Service Area Office 28
Recent updates
no ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวโหลด
21314

ศธ 04258/ว428

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

21312

ศธ 04258/440

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

21310

ศธ 04258/440

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

21311

ศธ 04258/440

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

21313

ศธ 04258/439

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21315

ศธ 04258/438

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญศึกษานิเทศก์และครูในโครงการเข้าร่วมอบรมใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และรับมอบนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 2

21316

ศธ 04258/436

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21317

ศธ 04258/436

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21318

ศธ 04258/ว442

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

1. ศรีสะเกษวิทยาลัย 2. โนนค้อวิทยาคม 3. ขุขันธ์ 4. ลมศักดิ์วิทยาคม 5. ปรางค์กู่ 6. กันทรลักษ์วิทยา 7. ศรีรัตนวิทยา 8. น้ำคำวิทยา 9. เขื่อนช้างวิทยาคาร 10. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 11. วรคุณอุปถัมภ์ 12. ตูมพิทยานุสรณ์ 13. กระแชงวิทยา 14. บึงมะลูวิทยา 15. ภูมิซรอลวิทยา 16. เบญจลักษ์พิทยา 17. สตรีสิริเกศ

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย

21319

ศธ 04258/0457

2019-01-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

21298

ศธ 04258/408

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21299

ศธ 04258/382

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21300

ศธ 04258/411

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ส่งหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

21301

ศธ 04258/410

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ส่งหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

21302

ศธ 04258/0402

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2561

21303

ศธ 04258/0403

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเดินทางไกล

21304

ศธ 04258/0425

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11

21305

ศธ 04258/0422

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562

21306

ศธ 04258/430

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งรายการเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

21308

ศธ 04258/431

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา(ประธานสหวิทยาเขตพระวิหาร)

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21279

ศธ 04258/375

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ เพื่อออกรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."

21280

ศธ 04258/375

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

21281

ศธ 04258/0395

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนกันทราลักษ์วิทยา

เชิญประชุมเพื่อตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

21282

ศธ 04258/0376

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21283

ที่ศธ04258/ว386

2019-01-23

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562

21284

ศธ 04258/398

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อสาธารณะสังคมออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์

21285

ศธ 04258/397

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิการใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในองค์กร

21286

ศธ 04258/396

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเรียนเชิญ/ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมสัมมนา

21289

ศธ 04258/388

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

21288

ศธ 04258/389

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด้วยการเสริมสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21290

04258/405

2019-01-23

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การนำส่งเงินรายได้

21291

ศธ 04258/404

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

21292

ศธ 04258/407

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

21293

ศธ 04258/ว415

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

21294

ศธ 04258/416

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

21295

ศธ 04258/417

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

21296

ศธ 04258/418

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

21297

ศธ 04258/ว419

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

21261

ศธ 04258/358

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21262

ศธ 04258/359

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21263

ศธ 04258/360

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21264

04258/325

2019-01-22

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบี 2562(งบผูกพันใหม่)

21265

04258/273

2019-01-22

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบปี 2562(งบผูกพันใหม่)

21266

ศธ 04258/286

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

21267

ศธ 04258/362

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

21268

ที่ศธ04258/ว357

2019-01-22

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Best Practice : นิทรรศการทางศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561

21269

ศธ 04258/0373

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562

21270

ศธ 04258/0304

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21271

ศธ 04258/0330

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2562

21272

ศธ 04258/0331

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และทัศนศึกษา

21273

ศธ 04258/0350

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21274

ศธ 04258/369

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21275

ศธ04258/377

2019-01-22

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์

ขอเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

21276

ที่ศธ04258/374

2019-01-22

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

การจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"ปีที่ 13

21277

ที่ศธ04258/363

2019-01-22

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

21278

ศธ 04258/ว384

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

21243

ศธ 04258/0292

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562

21244

ศธ 04258/0294

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

21245

ที่ศธ04258/ว327

2019-01-21

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 1

21246

ศธ 04258/341

2019-01-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติใฟ้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21247

ศธ 04258/342

2019-01-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา” (AI Education for Young Students) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

21248

ศธ 04258/0347

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา

21249

ศธ 04258/0348

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

21250

ศธ 04258/0306

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21251

ศธ 04258/0305

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21252

ศธ 04258/0303

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

21253

ศธ 04258/0300

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

21254

ศธ 04258/0333

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

21255

ศธ 04258/0329

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงงานรับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลำดวนเกมส์"

21256

ศธ 04258/0328

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21257

ที่ศธ04258/ว344

2019-01-21

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา 904

21260

ศธ 04258/0325

2019-01-21

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผอ.โรงเรียนกระแชงวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑

21231

ศธ04258/ว295

2019-01-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย, รร.กันทรลักษ์วิทยา)

21232

ศธ 04258/307

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม

21233

ศธ 04258/307

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลัำกษ์วิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม

21234

ศธ 04258/299

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

21235

ศธ 04258/290

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

21236

ศธ 04258/293

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562

21237

ศธ 04258/296

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562

21238

ศธ 04258/298

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

การสรรหาบุคคล องค์กร เยาวชนและสถาบันครอบครัว ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับโล่เกียรติยศ "คนดีศรีสะเกษ"

21239

ศธ 04258/301

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562

21240

ศธ 04258/318

2019-01-18

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2561

21241

ศธ 04258/321

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

21242

ศธ 04258/320

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21221

ศธ 04258/260

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

21222

ศธ 04258/279

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21223

ศธ 04258/279

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21224

ศธ 04258/280

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21225

ศธ 04258/284

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

21226

ศธ 04258/278

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21227

ที่ศธ04258/ว291

2019-01-17

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, ขุขันธ์, สิริเกศน้อมเกล้า, สตรีสิริเกศ และ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. 2562

21228

ที่ศธ04258/ว289

2019-01-17

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2562

21229

ที่ศธ04258/ว288

2019-01-17

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ)ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดยโสธร

21230

ศธ04258/302

2019-01-17

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

การตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

21202

ศธ 04258/0266

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

ขออนุญาตนำลูกเสือ - เนตรนารี ไปเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

21203

ศธ 04258/0269

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ "ค่ายบำเพ็ญอาสา 61"

21204

ศธ 04258/0267

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

21205

ศธ 04258/0276

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

21206

ศธ 04258/0277

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

21207

ศธ 04258/262

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21208

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21209

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21210

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21211

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21212

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21213

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21214

ศธ 04258/263

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

21215

ศธ 04258/245

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

แก้ไขคำสั่ง

21216

ศธ 04258/0282

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

21217

ศธ 04258/0285

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561

21218

ศธ 04258/286

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

21219

ศธ 04258/259

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

โครงการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

21220

ศธ 04258/259

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา

โครงการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

21197

ศธ 04258/0250

2019-01-15

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ประธานสหวิทยาเขตและเลขาสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต , ประธานศูนย์จัดการแข่งขันและเลขาศูนย์จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุกศูนย์

ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

21198

ศธ 04258/255

2019-01-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21201

พิเศษ

2019-01-15

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญประะชุมเพื่อเตรียยมความพร้อมเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2562

21200

ศธ 04258/0253

2019-01-15

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนป่าติ้ววิทยา , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2562

21180

ศธ 04258/213

2019-01-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

21181

ศธ 04258/213

2019-01-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

21182

ศธ 04258/201

2019-01-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

การอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21183

ศธ 04258/0224

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2561

21185

ที่ศธ04258/ว230

2019-01-14

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

21186

ศธ 04258/0243

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

21187

ศธ 04258/235

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

21188

ศธ 04258/236

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์

ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21189

ศธ 04258/236

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21190

ศธ 04258/0231

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การพานักเรียน - นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

21193

ศธ 04258/236

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21194

ศธ 04258/234

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21192

ศธ 04258/254

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

รายงานเร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยยากจน ตามระบบคัดกรองนักเรียนยยากจน

21195

229/2562

2019-01-14

ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ, โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

21184

ศธ 04258/158

2019-01-09

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

21058

ศธ04258/6778

2018-12-28

สพม. 28 กลุ่มส่วเสริมทางไกลฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของหน่วยงาน

21059

ศธ 04258/6795

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ข้าราชการครูช่วยราชการ(ต่อเนื่อง)

21060

04258/6804

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการติวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ SSK ENGLISH CAMP ครั้งที่ ๑

21068

ศธ 04258/6805

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนโปรแกรม DynEd เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

21062

ศธ 04258/6686

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง

21063

ศธ 04258/6738

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ

21064

ศธ 04258/6756

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21065

ศธ04258/6777

2018-12-28

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

ขออนุญาตดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ SEP Engling Camp

21066

ศธ 04258/6800

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

21067

ศธ 04258/6799

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

21069

ศธ 04258/6806

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ข้าราชการครูช่วยราชการ(ต่อเนื่อง)

21070

ศธ 04258/6812

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สำรวจข้อมูลวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21071

ศธ 04258/6813

2018-12-28

กลุ่มอำนวยการ(สพม.๒๘)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

21072

ศธ 04258/ว6769

2018-12-28

กลุ่มอำนวยการ(สพม.๒๘)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพพิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

21073

ศธ 04258/6793

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21049

ศธ 04258/6753

2018-12-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21050

ศธ 04258/6754

2018-12-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

21051

ศธ 04258/6762

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562

21052

04258/6772

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

21054

04258/6774

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

21055

ศธ 04258/6759

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนอกสถานที่

21056

04258/6775

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

21057

ศธ 04258/6766

2018-12-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 “เพชร สพม.28” ประจำปี 2561

21044

04258/6742

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์สถานที่

21045

04258/6744

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดยโสธร)

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

21046

04258/6747

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

21047

ศธ 04258/ว6750

2018-12-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการรับครูเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ประจำปี 2562

21048

04258/6757

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561

21021

ศธ 04258/6661

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6

21022

ศธ 04258/6688

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

21019

ศธ 04258/6695

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

21020

21020/2561

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแทนตำแหน่งว่าง

21023

04258/6703

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

21024

ศธ 04258/6704

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ขอความอนุเคราะห์สำรวจหมายเลขโทรศัพท์

21025

ศธ 04258/ว6690

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

21026

ศธ 04258/ว6693

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21027

ศธ 04258/ว6692

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21028

ศธ 04258/ว6691

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21029

ศธ 04258/ว6706

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21030

ศธ 04258/ว6706

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21031

ศธ 04258/6711

2018-12-25

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

21032

ศธ 04258/6710

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 (15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ

21033

04258/6714

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เลิงนกทา และมหาชนะชัยวิทยาคม

การแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนระดับ ScQA และโรงเรียนระดับ OBECQA จังหวัดยโสธร

21034

04258/6715

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดหวัดยโสธร

การแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนระดับ ScQA และโรงเรียน ระดับ OBECQA

21035

ศธ 04258/ว 6722

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบฯ 62

21036

ศธ 04258/6699

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (สหวิทยาเขตหลักเมือง และสหวิทยาเขตรัตนวงษา)

การประชุมดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

21037

ศธ 04258/6700

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การมอบเกียรติบัตรในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

21040

04258/6735

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ส่งคู่มือนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

21039

04258/6736

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต

ส่งคู่มือนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

21041

ศธ 04258/6739

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาด)

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

21042

04258/6720

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร

แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

21043

04258/6721

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

21007

ศธ 04258/6671

2018-12-24

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21008

ศธ 04258/6653

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

21009

ศธ 04258/6654

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21010

ศธ 04258/6677

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการและเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

21011

ศธ 04258/6673

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายฝึกวิชาพิเศษลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

21012

ศธ 04258/6679

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

21013

ศธ 04258/6674

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตพานักเรียนไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

21014

04258/6682

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

21015

ที่ ศธ 04258/6683

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

21016

ศธ 04258/5754

2018-12-24

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

21017

ศธ 04258/6659

2018-12-24

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20998

ศธ 04258/6656

2018-12-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาในโครงการสานฝันการศึกษา ทุกโรงเรียน

ขอเชิญประชุม

20999

ศธ 04258/6647

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

แก้ไขคำสั่ง

21000

ศธ04258/ว6655

2018-12-21

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าเช่าบ้าน (อัตราใหม่) [รร.ยโสธรพิทยาคม, รร.กันทรารมณ์, รร.กันทรลักษ์วิทยา]

21001

ศธ 04258/6607

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

21002

ศธ 04258/6608

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

21003

ศธ 04258/6452

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21004

ศธ 04258/6453

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21005

ศธ 04258/6668

2018-12-21

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างความเข้าใจบุคลากรครู:มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑"

20990

ศธ 04258/6612

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่

20991

ศธ 04258/6611

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

20992

ศธ 04258/6617

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขออนุญาตดำเนินงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

20993

ศธ 04258/6621

2018-12-20

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

20994

ศธ 04258/6620

2018-12-20

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

20995

ศธ 04258/6580

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561

20996

ศธ 04258/6627

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

20997

04258/6648

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ศิลาทองพิทยาสรรค์ ป่าติ้ววิทยา สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาสรรค์ ดงมะไฟพิทยาคม และสอนแก้วว่องไววิทยา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตยศสุนทร (ชุดใหม่)

20971

ศธ 04258/6942

2018-12-19

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

แจ้งอนุมัติประจำงวดปี 2562 (IQA AWARD)

20972

ศธ 04258/6548

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

การช่วยราชการของข้าราชการครู

20973

ศธ 04258/ว6584

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20974

ศธ 04258/ว6584

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20975

ศธ 04258/6579

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

20976

ที่ ศธ 04258/6571

2018-12-19

สพม.28(ICT)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน

สำรวจข้อมูลการรับการสนับสนุนการใช้ระบบ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน

20977

ศธ 04258/6579

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

20978

ศธ 04258/ว6576

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรุ่งธิวา บุญสอน

เรียกตัวเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

20979

พิเศษ

2018-12-19

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่2/2561

20980

ศธ 04258/6555

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20981

ศธ 04258/6554

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20982

ศธ 04258/6558

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20983

ศธ 04258/6557

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20984

ศธ 04258/6556

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20985

ศธ 04258/6594

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

20986

ศธ 04258/ว6533

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

20988

ศธ 04258/6614

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

20989

ศธ 04258/6615

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , บัวเจริญวิทยา , ยโสธรพิทยาคม, กันทรลักษ์วิทยาคม , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ, ไกรภักดีวิทยาคม ,ทรายมูลวิทยา ,ไผ่งามพิทยาคม , ส้มป่อยพิทยาคม, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ,ยางชุมน้อยพิทยาคม, ตูมพิทยานุสรณ์ , ศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนน้ำคำวิทยา

แจ้งเลื่อนการรับมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559

20961

ที่ ศธ 04258/6564

2018-12-18

สพม.28(ICT)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์

20962

ที่ ศธ 04258/6534

2018-12-18

สพม.28(ICT)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สำรวจการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ตที่ได้รับจัดสรรค่าเช่า ปีงบประมาณ 2562

20969

ศธ 04258/6577

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

20970

ศธ 04258/6573

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน

20964

ศธ04258/6535

2018-12-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ 23 โรงเรียน)

การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (23 โรงเรียนตามบัญชีแนบ ของ สพฐ.)

20965

ศธ 04258/6563

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

20966

ศธ 04258/6574

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)

การติดต่อขอรับแฟ้มทะเบียนประวัติ/ก.พ.7และ ก.ค.ศ.16

20967

ศธ04258/6573

2018-12-18

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางาค์กู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

20968

ศธ 04258/6537

2018-12-18

สำนักงานเสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม, โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา, โรงเรียนศรีรัตนวิทยา, โรงเรียนกระแชงวิทยา, โรงเรียนบึงมะลูวิทยา, โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา, โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

20949

ศธ 04258/6509

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่7/61

20950

ศธ 04258/6520

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

20953

ศธ 04258/6511

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา กันทรลักษ์วิทยา และเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

20952

ศธ04258/6517

2018-12-17

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ห้องแซงวิทยาคม น้ำคำวิทยาคม

ขอเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

20954

ศธ 04258/6526

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

20955

ศธ 04258/6530

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ทุนการศึกษาโครงการ เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

20956

ศธ 04258/6529

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพระศรีนคริทนร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

20957

ศธ 04258/6531

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

20958

ศธ 04258/6510

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่

20959

ศธ 04258/6536

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา (IEP Online)

20960

ศธ 04258/6536

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา (IEP Online)

20948

-

2018-12-16

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

21326

ศธ 04258/375

2019-01-29

สพม.28(ICT)

ผอ

ทดสอบระบบ

21327

ศธ 04258/494

2018-01-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21328

ศธ 04258/498

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21329

ศธ 04258/500

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21330

ศธ 04258/505

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

การขอช่วยราชการของลูกจ้างประจำ

21331

ศธ 04258/ว500

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21332

ศธ 04258/ว510

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21333

ศธ 04258/ว510

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21334

ศธ 04258/ว510

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21335

ศธ 04258/521

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21336

ศธ 04258/522

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21337

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21338

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21339

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21340

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21341

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21342

ศธ 04258/461

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

21343

ศธ 04258/528

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

21344

ศธ 04258/494

2018-01-29

ผอ.สพม. 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21345

ศธ 04258/548

2018-01-31

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21346

ศธ

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขออนุญาตสมัครคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

21347

ศธ 04258/530

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561

21348

ศธ 04258/529

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

21349

ศธ 04258/529

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

21350

ศธ 04258/570

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ

21351

ศธ 04258/486

2018-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง

21352

ศธ 04258/468

2018-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2562

21353

ศธ 04258/535

2019-02-01

สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด ๓๖๕ วัน

21354

ศธ 04258/553

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินการประเมินพัฒนาการ ScQA และ OBECQA เพื่อรองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล

21355

ศธ 04258/546

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

21356

ศธ 04258/546

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

21357

ศธ 04258/546

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

21358

ศธ 04258/0536

2019-02-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน

21359

ศธ 04258/0569

2019-02-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

21360

ศธ 04258/580

2019-02-04

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21361

ศธ 04258/581

2019-02-04

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

21362

ศธ 04258/579

2019-02-04

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การแข่งขันชิงทุน 2020 Fulbright Teaching Excelleance and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2563

21365

ที่ ศธ 04258/603

2019-02-01

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

21366

ศธ 04258/554

2019-01-31

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)

ขอเชิญประชุม

21367

ศธ 04258/0616

2019-02-05

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2

21368

ศธ 04258/0618

2019-02-05

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562

21369

ศธ 04258/615

2019-02-05

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

21370

ศธ 04258/627

2019-02-05

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์

21371

พิเศษ

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

21372

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21373

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21374

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกระแชงวิทยา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21375

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21376

ศธ 04258/319

2018-01-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

21377

ศธ 04258/626

2018-02-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21378

ศธ 04258/630

2018-02-06

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21379

ศธ 04258/634

2018-02-06

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21380

ศธ 04258/614

2019-02-06

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ที่ได้รับจัดสรร 17 โรงเรียน)

แจ้งอนุมัติเงินงวดงบปี 2562(งบดำเนินงาน)ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ ครั้งที่ 2

21381

ศธ 04258/637

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

21382

ศธ 04258/637

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

21383

ศธ 04258/589

2019-02-06

สพม. กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวทางการปฏิบัติเรื่องฏีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

21384

ศธ 04258/590

2019-02-06

สพม. กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

21385

ศธ 04258/620

2019-02-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6

21386

ศธ 04258/ว669

2018-02-07

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21387

ศธ 04258-0647

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21388

ศธ 04258/0644

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาดและการสอบวิชาพิเศษ

21389

ศธ 04258/0640

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

ขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ภายในโรงเรียน

21390

ศธ 04258/0641

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

ขออนุญาตจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

21391

ศธ 04258/0642

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมชุมนุมบังคับ

21392

ศธ 04258/0646

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

ขออนุญาตนำนักเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

21393

ศธ 04258/0716

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์

ขออนุญาตนำนักเรียนไปอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานศึกษา

21394

ศธ 04258/0717

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

21395

ศธ 04258/0718

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ขออนุญาตไปราชการ

21396

ศธ 04258/712

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21397

ศธ 04258/686

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21398

ศธ 04258/685

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21399

ศธ 04258/655

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21400

ศธ 04258/682

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21401

ศธ 04258/654

2018-02-06

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21402

ศธ 04258/ว701

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562

21403

ศธ 04258/ว670

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

21404

ศธ 04258/660

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21405

ศธ 04258/661

2018-02-08

งานสรรหา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21406

ศธ 04258/0719

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ค้างคืนนอกเขตจังหวัด

21407

ศธ 04258/726

2019-02-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

21408

ศธ 04258/0720

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

21409

ศธ 04258/731

2018-02-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21410

ศธ 04258/0711

2019-02-11

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด

21411

ศธ 04258/0710

2019-02-11

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.28 ปีการศึกษา 2562

21412

ศธ 04258/737

2018-02-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21413

ศธ 04258/395

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเอกชัย มุขดา

เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

21414

ศธ 04258/696

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์

เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

21415

ศธ 04258/740

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2561

21416

ศธ 04258/744

2018-02-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21417

ที่ ศธ 04258/705

2019-02-08

การสำรวจ และติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ)

การสำรวจ และติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

21463

ศธ 04258/832

2018-02-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21459

ศธ 04258/829

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดศรีสะเกษ

21419

ศธ 04258/752

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21420

ศธ 04258/753

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21421

ศธ 04258/738

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร

21422

ศธ 04258/768

2019-02-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21423

ศธ 04258/0748

2019-02-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

ขออนุญาตนำคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษา

21424

ศธ 04258/740

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2561(แก้ไข)

21425

ศธ 04258/738

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร (แก้ไข)

21426

04258/774

2019-02-12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

21427

ศธ 04258/ว766

2019-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21428

ศธ 04258/779

2019-02-13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

21429

ศธ 04258/776

2019-02-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

21430

ศธ 04258/794

2018-02-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

ข้าราชการครูขอลาป่วย

21431

ศธ 04258/795

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

กสนดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

21432

ศธ 04258/772

2019-02-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อที่แนบ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

21433

ศธ 04258/767

2019-02-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศทุน 2020 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2563

21434

ที่ ศธ 04258/ว798

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

21435

ศธ 04258/775

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

21436

ศธ 04258/801

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21437

ศธ 04258/0785

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและการสอบวิชาพิเศษ

21438

ศธ 04258/781

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21439

ศธ 04258/782

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21440

ศธ 04258/0784

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

21441

---

2018-02-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

21442

ศธ 04258/802

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

21443

ศธ 04258/739

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การประชุมและอบรม SCT:CT หัวข้อกิจกรรม Unplugged Computer Science ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

21444

ศธ 04258/733

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

แจ้งครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

21445

ศธ 04258/796

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

21446

ศธ 04258/796

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

21447

ศธ 04258/756

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) สู่มาตรฐานสากล

21448

ศธ 04258/758

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดโลกวิชาการ : RERU OPEN HOUSE

21449

ศธ04258/771

2019-02-12

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน)

21450

ศธ 04258/812

2018-02-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21451

ศธ 04258/0808

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รังมังคลาภิเษก

ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

21460

ศธ 04258/829

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดศรีสะเกษ

21453

ศธ 04258/0680

2019-02-08

สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

การดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

21454

ศธ 04258/0805

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์

21455

ศธ 04258/0806

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

21456

ศธ 04258/810

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อที่แนบ)

ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

21457

ศธ 04258/0807

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

21461

ศธ 04258/829

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม, ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า, สิริเกศน้อมเกล้า, มัธยมโพนค้อ, น้ำคำวิทยา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโนนเพ็กวิทยาคม

การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดศรีสะเกษ

21462

ศธ 04258/822

2019-02-15

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (แก้ไข)

21464

ศธ 04258/831

2018-02-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21465

ศธ04258/828

2019-02-15

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)

โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2562 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

21466

ศธ 04258/809

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา

21467

ศธ 04258/759

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21468

ศธ 04258/760

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562”

21469

ศธ 04258/762

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (คศ.4) สำหรับครู

21470

ศธ 04258/763

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา”

21471

ศธ 04258/764

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

21472

ศธ 04258/841

2019-02-15

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

21473

ศธ 04258/ว818

2018-02-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง สิ่งที่แนบมา